ALGEMENE VOORWAARDEN GIEBELS MEAT PRODUCTS

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 17148802

 Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Giebels Meat Products B.V., verder genoemd Giebels. Deze algemene voorwaarden worden overlegd bij iedere offerte / opdracht en zijn terug te vinden op www.giebelsmeatproducts.nl. Op verzoek worden ze nogmaals gratis toegezonden;
 2. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Giebels niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Giebels is bevestigd;
 3. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de Giebels ter kennis heeft gebracht en Giebels alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
 4. De gedrag – en beroepsregels van Giebels maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;

Artikel 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Giebels de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Giebels er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
 2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Giebels desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits de herroeping geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;
 3. Aanbiedingen/offertes kunnen schriftelijk (of langs elektronische weg) worden aanvaard. Giebels is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan;
 4. In prijskranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Giebels niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
 5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door een medewerker of vertegenwoordigers van Giebels, bindt Giebels enkel wanneer deze afspraken en/of toezeggingen door het bestuur schriftelijk zijn bevestigd;

 

Artikel 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen doordat Giebels uitvoering geeft aan het mondelinge, schriftelijke en/of elektronisch gedaan verzoek tot het verrichten van

een dienst dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waar onder andere is te

verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;

 1. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen;
 2. Giebels zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;
 3. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Giebels verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;

Artikel 5. ALGEMENE LEVENSMIDDELENVERORDENING

 1. De wederpartij is met betrekking tot de door Giebels geleverde zaken, verplicht zich stipt te houden aan alle verplichtingen die voor de wederpartij voortvloeien uit de Verordening (EG) nummer 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 (General Food Law) en de daarop geënte regelgeving;
 2. De wederpartij vrijwaart Giebels voor alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, indien en voor zover de wederpartij zich niet stipt aan voormelde regelgeving houdt;

Artikel 6. TEMPERATUUR EN HOUDBAARHEID

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat de artikelen altijd worden opgeslagen onder de condities die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en die voldoen aan de wettelijke eisen. De wederpartij zorgt ervoor dat bij temperatuurgevoelige artikelen de temperatuur niet hoger en/of lager wordt dan voor behoud van een juiste kwaliteit wenselijk / noodzakelijk is;
 2. Bij niet nakoming van het voormelde vervalt iedere vorm van garantie en zal Giebels geen enkele aansprakelijkheid erkennen;

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING

 1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levertijd geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Giebels schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
 2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Giebels de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar – na afloop van de genoemde termijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;
 3. De genoemde c.q. overeengekomen datum van oplevering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Giebels tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Giebels niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

 1. Levering geschiedt af bedrijf Giebels. De wederpartij is verplicht de goederen af te nemen en te controleren (zie garantie) op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor levering, is Giebels gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Giebels zal nakoming vorderen doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Giebels op schadevergoeding;
 2. De prestatie van de Giebels geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de wederpartij na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken;
 3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;

 

Artikel 8. TRANSPORT EN EMBALLAGE

 1. Het transport van de goederen (waaronder levering franco bestemmingen of leveringen vrij van vrachtkosten) is geheel voor rekening en risico van de wederpartij, die een vervoersovereenkomst dient af te sluiten;
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij (of een ingeschakelde transporteur) over op het moment waarop deze goederen aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden of transporteur worden gebracht;
 3. Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven eigendom van Giebels of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook wanneer daarvoor door de wederpartij statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze hulpmiddelen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, vergoedt de wederpartij de nieuwprijs met een opslag van 15%.

 

Artikel 9. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 2. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
 3. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
 4. Alle door Giebels gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;
 5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;
 6. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is Giebels met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
 7. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Giebels bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

Artikel 10. ANNULERING

 1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van een opdracht / productie, zijn alle door Giebels ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Giebels ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk;

 

Artikel 11. RECLAMES EN GARANTIE

 1. Wederpartij is verplicht de goederen direct na ontvangst te keuren en te controleren. Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de goederen in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij dit aan Giebels binnen 24 uur na ontvangst van de goederen te melden. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Giebels onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
 2. Klachten met betrekking tot de facturatie dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden gemeld aan Giebels. De wederpartij wordt geacht na het verstrijken van deze termijn de factuur akkoord te hebben bevonden;
 3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Giebels in staat is adequaat te reageren. Giebels zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 4. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

–  een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;

–  een redelijke termijn waarbinnen Giebels de geconstateerde afwijking dient te herstellen;

 1. De producten waarop de klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft geleverd, tenzij Giebels daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 2. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Giebels op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Giebels;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Giebels (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

 1. Het melden van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op;

Artikel 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Giebels is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden.

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

Giebels hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim.

 1. Voorts is Giebels bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Giebels op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Giebels de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 3. Giebels behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Giebels gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;
 2. Onder “overmacht” aan de zijde van Giebels wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Giebels tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Giebels, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;
 3. Giebels kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Giebels;

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Giebels aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
 2. Giebels is in de in artikel 13 lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Giebels voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
 3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Giebels te leveren. Hij is eveneens verplicht Giebels op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Giebels om dit pandrecht tot stand te brengen;
 4. Door Giebels geleverde zaken, die krachtens dit artikel lid 1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

 

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Giebels is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
 2. Giebels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 3. De aansprakelijkheid van Giebels voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Giebels in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Giebels om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 4. Wederpartij dient Giebels altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Giebels voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;
 6. Giebels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 7. De wederpartij vrijwaart Giebels tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

 

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Giebels bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
 4. Giebels verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indienen ter uitoefening van hun of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Giebels wettelijk verplicht is te bewaren. Giebels is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER en VINDPLAATS

 1. De vestigingsplaats van Giebels is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Giebels moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Giebels is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Giebels gesloten overeenkomst dan wel van nadere

overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
 2. Deze voorwaarden zijn in augustus 2018 gedeponeerd bij het kantoor van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.